Σκοπός και Στόχος

Σκοποί του Σωματείου είναι:
 
(α) Η προώθηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των σκοπών των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων. 
 
(β) Η συλλογή χρημάτων για υποστήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων.
 
(γ) Η προστασία και υποστήριξη ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και παροχή σ΄ αυτούς ίσων ευκαιριών για Άθληση. 
 
(δ) Η προώθηση της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου. 
 
(ε) Η διοργάνωση λαμπαδηφοριών και άλλων εκδηλώσεων. 
 
(στ) Η ενημέρωση για τον ρόλο που ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει και η προβολή του ανθρωπιστικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας. 
 
Για προώθηση και επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι μέλος σε αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή άλλα παρόμοια σώματα, να συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχές, να αποκτά, κατέχει, μισθώνει εκμισθώνει, αποξενώνει, ανταλλάσει και διαχειρίζεται κινητή και ακίνητη περιουσία και να διοργανώνει, λαμβάνει μέρος, προωθεί και επιχορηγεί εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια ή άλλες δραστηριότητες.