Καταστατικό

 

                               ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

                               ¨CYPRUS POLICE TORCH RUN¨

 

                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Ίδρυση

 

Άρθρο 1

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία:  

«CYPRUS POLICE TORCH RUN»

(θα αναφέρεται στην συνέχεια ως «το Σωματείο»).

 

Έδρα

Άρθρο 2

 

Η έδρα του Σωματείου είναι στο Αρχηγείο Αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στην οδό Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, 1478, στη Λευκωσία.

 

Σφραγίδα και Έμβλημα

Άρθρο 3

 

Το Σωματείο έχει έμβλημα και σφραγίδα που περιέχουν την επωνυμία του το οποίο αποτελείται από αναπαράσταση δάδας, η φλόγα της οποίας είναι το έμβλημα του Διεθνούς Συνδέσμου «LAW ENFORCEMENT TORCH RUN».

 

Σκοποί

 

Άρθρο 4

 

1.   Σκοποί του Σωματείου είναι:-

 

(α)     Η προώθηση, ανάπτυξη και υποστήριξη των σκοπών της Κυπριακής Ομοσπονδίας  Ειδικών Ολυμπιακών.

(β)     Η συλλογή χρημάτων για υποστήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών.

(γ)     Η προστασία και υποστήριξη ατόμων με Ειδικές Ικανότητες και παροχή σ΄ αυτούς ίσων ευκαιριών για Άθληση.

(δ)     Η προώθηση της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου.

(ε)      Η ενημέρωση για τον ρόλο που ο καθένας μπορεί να     διαδραματίσει και η προβολή του ανθρωπιστικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας.

 

2.   Για προώθηση και επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι μέλος σε αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή άλλα παρόμοια σώματα.

 

 

Μέσα Υλοποίησης Σκοπών

Άρθρο 5

 

1.   Οι σκοποί του Σωματείου προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου.

 

(α)   Η διοργάνωση λαμπαδοφοριών και άλλων εκδηλώσεων όπως συλλογικές εορτές, τελετές, διαλέξεις, εκδρομές και εκστρατείες.

(β)   Με τη συνεργασία, επαφές, διασυνδέσεις και ανταλλαγή    απόψεων με άλλους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή άλλα παρόμοια σώματα.

(γ)   Με τη δημοσιοποίηση απόψεων, δραστηριοτήτων και πεπραγμένων του σωματείου δια της εκδόσεως φυλλαδίων ή άλλως πως.

 

Νοείται ότι το Σωματείο προς υλοποίηση των σκοπών του δύναται να συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, να αποκτά, κατέχει, μισθώνει, εκμισθώνει, αποξενώνει, ανταλλάσσει και διαχειρίζεται κινητή και ακίνητη περιουσία.

Μέλη

 

Άρθρο 6

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά και εταιρικά μέλη.

Τακτικά Μέλη

Άρθρο 7 

Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατόπιν γραπτής αίτησης, κάθε μέλος της Κυπριακής Αστυνομίας ανεξαρτήτως βαθμού, καθώς επίσης το πολιτικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό που εργάζεται ή απασχολείται στην Αστυνομία.

 

Εταιρικά Μέλη

Άρθρο 8

 

1.   Εταιρικό μέλος του Σωματείου μπορεί, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής να γίνει δεκτό, ύστερα από αίτηση του που υποστηρίζεται από ένα τακτικό μέλος, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμφωνεί με το Καταστατικό και υποστηρίζει τους σκοπούς του Σωματείου και το πνεύμα και σκοπούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας  Ειδικών Ολυμπιακών.

 

2.   Τα Εταιρικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή το δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε συνέλευση του Σωματείου, εκτός από το δικαίωμα ψήφου σε λήψη απόφασης για τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 

Περιορισμός Εγγραφής Μελών

Άρθρο 9

Σε καμία περίπτωση δύναται να εγγραφούν μέλη, άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. (Α6.1)

Επίτιμα Μέλη

 

Άρθρο 10

Η Διοικούσα Επιτροπή έχει δικαίωμα να ανακηρύξει ως επίτιμο μέλος του Σωματείου οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες προς το Σωματείο ή την προώθηση των σκοπών του. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους είναι τιμητικός και τα επίτιμα μέλη δεν θα θεωρούνται ως μέλη για τους σκοπούς του νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

Υποχρεώσεις Μελών

Άρθρο 11

 

1. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του Καταστατικού, τις  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και τυχόν Κανονισμούς ήθελαν εκδοθεί.

 

2. Να μην συμπεριφέρονται ή ενεργούν κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Δικαιώματα Μελών

Άρθρο 12

 

1.   Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. (Άρθρο 13)

 

2.   Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται αλλά ούτε κληρονομείται. (Άρθρο 15)

 

3.   Κάθε τακτικό μέλος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

(α)     Εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και να ορίζεται σε αναίρετες θέσεις.

(β)     Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σωματείου.

(γ)     Να λαμβάνει προσωπικά μέρος στις Τακτικές και Γενικές Συνελεύσεις.

 

 

Τέλη Εγγραφής Μέλους

Άρθρο 13

Το δικαίωμα εγγραφής μέλους, τακτικού ή εταιρικού, καθορίζεται στο εφάπαξ ποσό των €10. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν δικαίωμα εγγραφής.

Αποχώρηση και Αποβολή Μελών

Άρθρο 14

 

  1.    Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με παραίτηση ή διαγραφή. Η αφυπηρέτηση μέλους από την Αστυνομία δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου.

 

  2.    Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να παραιτηθεί και αποχωρήσει από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη ειδοποίηση του.(Άρθρο 12(2).

 

  3.   Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία, το μέλος με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή παραλείψεις  του επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Σωματείου ή ενεργεί κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς του Σωματείου, ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.(Άρθρο 12(3))

 

  4.  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3, μέλος το οποίο τεκμηριωμένα παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια του Καταστατικού ή Κανονισμών εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση ή δεν συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή της Διοικούσας Επιτροπής ή του οποίου η διαγωγή είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, μπορεί να διαγραφεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία ως απαιτείται για απόφαση για διάλυση του Σωματείου, αφού προηγουμένως του δοθεί η ευκαιρία να ακουστεί και εξηγήσει τη θέση του.

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών που Αποχωρούν

Άρθρο 15

 

Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.(Άρθρο 14)                                          

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Διοίκηση

 

Άρθρο 16

 

1.   Το Σωματείο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από 11 μέλη. Ο Αρχηγός, o Υπαρχηγός, o Βοηθός Αρχηγός (Δ), τα Επτά (7) Αιρετά Μέλη και ο Διευθυντής/Συντονιστής)  όπως προνοείται στο Άρθρο 17(2), εκτός εάν άλλως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητική και οι υπηρεσίες των μελών παρέχονται δωρεάν.

 

2.   Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από :-

 

          (α)    Τον εκάστοτε Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος και θα είναι ο Πρόεδρος της.

 

          (β)    Τον εκάστοτε Υπαρχηγό της Αστυνομίας ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος της.

 

          (γ)     Τον εκάστοτε Βοηθό Αρχηγό (Δ)

 

          (δ)    Τον εκάστοτε Διευθυντή/Συντονιστή (Torch Run Director).

 

          (ε)     Επτά μέλη (τα αιρετά μέλη) τα οποία θα εκλέγονται ανά διετία από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

                    

      2.1  Ένα μέλος το οποίο θα ορίζεται από τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών  θα παρακάθεται στις συνεδρίες ως Παρατηρητής.

 

3.   Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο και έκτακτα όσες φορές συγκαλείται από τον Πρόεδρο για  σημαντικά θέματα. Τα μέλη καλούνται με ιδιαίτερες προσωπικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθυντή ή τον Γραμματέα, στις οποίες, αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος (ημέρα και ώρα) της συνεδρίασης και τα θέματα για συζήτηση.  ( Άρθρο 8(ε))

 

4.   Προς σχηματισμό νόμιμης απαρτίας απαιτείται η παρουσία πέραν του μισού αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τις συνεδρίες τηρούνται συνοπτικά πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

 

5.   Παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Η Γενική Συνέλευση μπορεί οποτεδήποτε να παύει οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης εφόσον η παύση υπαγορεύεται από  σημαντικούς λόγους και ιδιαίτερα λόγω παράβασης καθηκόντων, ανικανότητας προς τακτική διαχείριση ή συστηματική αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία ως απαιτείται για απόφαση για διάλυση του Σωματείου. Α.8(ε)

Περαιτέρω, πρόσωπα τα οποία έχουν νόμιμα στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους δεν μπορούν να εκλεγούν στη διοίκηση του Σωματείου. Η ως άνω στέρηση συνεπάγεται για τους εκλεγέντες την αυτοδίκαια επερχόμενη παύση κι έκπτωση τους από το αξίωμα τους, ως μέλη της διοίκησης.

 

6.   Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Χρόνος θητείας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται σε τρία (3) έτη. Τα μέλη της διοίκησης είναι επανεκλέξιμα.

 

7.   Ως επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που πήραν τις περισσότερες ψήφους έναντι των άλλων υποψηφίων (σχετική πλειοψηφία). Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία ή τις τελευταίες θέσεις,  το ζήτημα λύεται δια κλήρου από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης.

 

8.   Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγουν από τα μέλη ένα Διευθυντή/Συντονιστή (Torch Run Director) και από τα αιρετά μέλη, τον Γραμματέα και Βοηθό Γραμματέα και τον Ταμία και Βοηθό Ταμία και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

 

9.   Ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής/Συντονιστής (Torch Run Director), ο Γραμματέας, ο Βοηθός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Βοηθός Ταμίας καθώς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, θα αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Σωματείου και θα ασκούν τέτοιες αρμοδιότητες όπως ήθελε καθορισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

10.    Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στη ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και Εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην Διοίκηση της οποίας, συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. (Άρθρο17)

 

Αντικατάσταση Μελών Διοικούσας Επιτροπής

 

Άρθρο 17

 

Όταν κενωθεί θέση αιρετού μέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτή συμπληρώνεται από τον επιλαχόντα υποψήφιο που προηγείται σε αριθμό ψήφων. Η ύπαρξη κενής θέσης δεν κωλύει τη Διοικούσα Επιτροπή να ενεργεί και λαμβάνει αποφάσεις νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία.

           

Καθήκοντα και εξουσίες Διοικούσας Επιτροπής

Άρθρο 18

 

1.   Η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.

 

2.  Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον έφορο και προς οιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον. (Άρθρο 18.5)

 

3.  Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον έφορο υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επισυνέβη. (Άρθρο 24.β)

 

 

4. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλλει στον έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση  και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρισης της τροποποίησης στο Μητρώο. (Άρθρο 9.2)

 

5.  Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:

 

(α)   Αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών    οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

 

(β)  Σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, στα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του Σωματείου με τα αντίστοιχα αξιώματα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

(γ)   Κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

 

(δ)  Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή. (Άρθρο 10.1.2)

    

  6.  Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται:

 

(α)  Να τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία να καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου και να καταρτίζουν λογαριασμούς του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου, του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού. Επίσης, όλων των χρηματικών ποσών που οφείλει ή που οφείλονται στο Σωματείο και όλων των πληρωμών που διενεργήθηκαν.

 

(β)  Να διαβιβάσει τους ως άνω λογαριασμούς στον Έφορο όχι αργότερα από 7 (εφτά) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

 

  7. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

 

(α)  Είναι όργανο διοίκησης και εκτέλεσης των αποφάσεων των    Γενικών Συνελεύσεων, προς τις οποίες οφείλει πάντοτε να         συμμορφώνεται.

 

(β)   Αποφασίζει για κάθε τι που εμπίπτει στον κύκλο των σκοπών του Σωματείου όπως διαγράφονται στο παρόν, χωρίς όμως να μπορεί να παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

(γ)   Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους καταρτίζει τον απολογισμό του έτους που έληξε και υποβάλλει αυτό προς έγκριση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(δ)  Αποφασίζει για την εισδοχή των μελών ως καθορίζεται στο Καταστατικό.

 

(ε)  Προβαίνει στη σύσταση μόνιμων ή ειδικών Επιτροπών για προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Οι Επιτροπές μπορούν να αποτελούνται από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και μέλη του Σωματείου.

 

(στ)  Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις.

 

(ζ)  Διαχειρίζεται τους πόρους και γενικά την περιουσία του Σωματείου.

 

(η)   Προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο προσωπικό.

 

(θ)  Για σκοπούς καλύτερης προώθησης των σκοπών και της λειτουργίας του Σωματείου, η Διοικούσα Επιτροπή δύναται καταρτίζει Επαρχιακές/Κλαδικές Επιτροπές σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση ή Μονάδα.

 

    8. Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εντός των ορίων εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο.(Άρθρο 18.3)

 

Αξιωματούχοι

 

Άρθρο 19

 

1.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         

(α)     Ο Πρόεδρος προΐσταται της Διοικούσας Επιτροπής και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον κάθε Αρχής. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή σε συνεδρίες. Επιμελείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων για συζήτηση, κηρύσσει την έναρξη και λήξη στις συνεδρίες, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει το λόγο σε όσους τον ζητήσουν και τον αφαιρεί από εκείνους που παρεκτρέπονται. Υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς επίσης και τα χρηματικά εντάλματα με τον Ταμία και καταβάλλει κάθε φροντίδα και μέριμνα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, δίνοντας προς τη Διοικούσα Επιτροπή εξηγήσεις για τις ενέργειες του. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ρητώς επιτρέπεται ή επιβάλλεται σ΄ αυτό από το παρόν.

 

 

(β)     Τον Πρόεδρο σε περίπτωση προσωπικού κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλες τις αρμοδιότητες. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ένα άλλος σύμβουλος που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

2.   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Torch Run Director)

 

   

Ο Διευθυντής/Συντονιστής (Torch Run Director) είναι εκτελεστικός Διευθυντής του Σωματείου. Οργανώνει, διευθύνει και συντονίζει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου. Παράλληλα ενεργεί ως σύνδεσμος με τον Διεθνή Σύνδεσμο «LAW ENFORCEMENT TORCH RUN» και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

 

          

3.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας:-

 

(α)   Είναι εκτελεστής των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Τηρεί τα πρακτικά των συνελεύσεων και συνεδριάσεων. Εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διαβάζει σε συνεδρία τα έγγραφα που στάληκαν στο Σωματείο, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, καθώς επίσης και τα πρακτικά. Τηρεί αλληλογραφία. Φυλάττει τη σφραγίδα του Σωματείου. Τηρεί πρωτόκολλο για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Διατηρεί το αρχείο των εγγραφών του Σωματείου. Τηρεί τα Μητρώα των τακτικών, εταιρικών και επίτιμων μελών. Εκτελεί τις σχετικές αποφάσεις τη Διοικούσας Επιτροπής, τις εγγραφές και διαγραφές των μελών.

 

(β)   Ο Γραμματέας είναι δυνατόν να εκτελεί παράλληλα και χρέη Διευθυντή/Συντονιστή Λαμπαδηφορίας (Torch Run Director), εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή ήθελε ορίσει άλλο μέλος για τον σκοπό αυτό.

 

(γ)   Σε περίπτωση κωλύματος, τον Γραμματέα αναπληρώνει ο Βοηθός Γραμματέας.

 

 

 

4.   ΤΑΜΙΑΣ

 

          Ο Ταμίας:-

 

            (α)  Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου. Προβαίνει στην πληρωμή των ενταλμάτων και τα υπογράφει όταν πληρωθούν.

 

            (β)  Συντάσσει και εισηγείται τον απολογισμό και τυχόν προϋπολογισμό κάθε χρήσης.

 

            (γ)  Εισπράττει κάθε έσοδο.

 

            (δ)  Καταθέτει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που πλεονάζει στο εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα που το Σωματείο τηρεί λογαριασμό.

 

            (ε)   Αναλαμβάνει ή αποσύρει με σύμπραξη του Προέδρου, από το εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα που το Σωματείο τηρεί λογαριασμό, κατατιθέμενα χρήματα του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24.

 

            (στ) Σε περίπτωση παραίτησης ή οποιουδήποτε κωλύματος, τον Ταμία αναπληρώνει ο Βοηθός Ταμίας.

 

 

Γενική Συνέλευση

 

Άρθρο 20

 

Α. Τακτική Γενική Συνέλευση

 

1.    Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής. Ιδιαίτερα αποφασίζει για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης της, για τη μεταβολή των σκοπών του Σωματείου, την τροποποίηση του Καταστατικού, την κατάρτιση Κανονισμών και για τη διάλυση του Σωματείου. (Άρθρο 19(1))

 

2.    Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη αυτά  στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 

(α)  Όταν το μέλος με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή παραλείψεις  του επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.

 

(β) Όταν σκόπιμα ενεργεί κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τις πρόνοιες του καταστατικού του Σωματείου. (Άρθρο 19.3)

 

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

1.   Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν παρουσιαστεί πολύ σοβαρό θέμα με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το επιθυμούν τουλάχιστον το 1/4 των μελών αφού το ζητήσουν γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε τέτοια περίπτωση η Γενική Συνέλευση καλείται υποχρεωτικά να συνέλθει εντός τριάντα (30) το πολύ ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση προς τη Διοίκηση.

 

2.   Η απαρτία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  διέπεται από τους όρους απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

3.   Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και σε αυτά περιλαμβάνονται και τα θέματα που αναφέρονται σε τυχόν αίτηση των μελών.

Σύγκληση Συνέλευσης

 

Άρθρο 21

 

1.   Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο,  κατά το μήνα Μάιο, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Α.20

2.   Επίσης, Έκτακτη Γενική Τακτική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί όταν το συμφέρον του Σωματείου το επιβάλλει αν το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση στην οποία να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. (Α20(2))

    3.   Η πρόσκληση των μελών για Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται με πρόσκληση προς τα μέλη δεκαπέντε (15)  μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να διαλαμβάνει:-

 

(α)Τον τόπο και το χρόνο (ημέρα και ώρα) της Συνέλευσης.

(β)Τα θέματα που θα συζητηθούν.

(γ) Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά τον καθορισμένο χρόνο η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία (εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό).

 

4.   Η πρόσκληση προς τα μέλη γίνεται με δημοσίευση της στις Εβδομαδιαίες Διαταγές της Αστυνομίας Κύπρου. Στα μέλη του Συνδέσμου που δεν υπηρετούν στην Αστυνομία αποστέλλεται προσωπική πρόσκληση.

 

Αποφάσεις Συνελεύσεων  

 

Άρθρο 22

 

1.   Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων, εφόσον υπάρχει νόμιμη απαρτία, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Για την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας απαιτείται η παρουσία πέραν του μισού αριθμού των τακτικών μελών. Εκτός των περιπτώσεων όπου απαιτείται ειδική απαρτία ή πλειοψηφία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά τον καθορισμένο χρόνο ή Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε όσα τακτικά μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

 

2.   Σε περίπτωση Συνελεύσεως για τροποποίηση του Καταστατικού, εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά τον καθορισμένο χρόνο, η Συνέλευση αναβάλλεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε όσα τακτικά μέλη παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

 

3.   Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Καταστατικού, μόνο τα τακτικά μέλη λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό απαρτίας και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απόφασης για τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου, τα εταιρικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό απαρτίας.

 

4.   Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική.

 

   5. Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στη ψηφοφορία εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στην διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.(Α21.3)

 

6.   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα ανεξαίρετα τα μέλη, είτε απουσιάζουν είτε διαφωνούν.

 

Λειτουργία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 23

 

1.   Τα θέματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

(α) Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου επί της διαχείρισης και οικονομικής κατάστασης του Σωματείου.

(γ) Ενημέρωση για τη ταμειακή κατάσταση και παρουσίαση και έγκριση λογαριασμών του έτους που έληξε.

(δ) Δραστηριότητες του Σωματείου

(ε) Διάφορα.

 

   2.  Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις τηρούνται πρακτικά. Οι συζητήσεις και η ψηφοφορία διεξάγονται υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου του αναπληρωτή.

 

                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τρόπος πληρωμών

Άρθρο 24

 

Οποιαδήποτε πληρωμή, προϊόν εράνου διενεργείται μόνο με ένταλμα πληρωμής το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικά ή τρέχουσας φύσης έξοδα, διενεργούνται κατόπιν έγκρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Οικονομικοί Πόροι 

Άρθρο 25

 

1. Οι πηγές εσόδων του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και   έκτακτους.

 

          Τακτικοί πόροι είναι:-

 

          (α)     τα δικαιώματα εγγραφής των μελών

 

          (β)     έσοδα από τις δραστηριότητες του Σωματείου

 

Έκτακτοι πόροι είναι οι τυχόν επιχορηγήσεις, δωρεές, κληροδοτήματα, καταπιστεύματα, προϊόντα λαμπαδηφοριών και εράνων και κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο του Σωματείου.

 

Οικονομικός Έλεγχος

Άρθρο 26

 

1.           Η Τακτική Συνέλευση διορίζει, Ελεγκτική Επιτροπή από δύο (2) μέλη του Σωματείου ή δύναται να διορίσει άλλο προσοντούχο πρόσωπο ή πρόσωπα προς μελέτη και υποβολή εκθέσεων επί των λογαριασμών του Σωματείου. Ο Ισολογισμός και η έκθεση επί των λογαριασμών αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την ατομική πρόσκληση για τη Συνέλευση.

 

2.           Κάθε ποσό που εισπράττεται κατατίθεται στον εκάστοτε λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο.

 

3.           Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

4.           Την οικονομική διαχείριση, τον απολογισμό του έτους και τον νέο προϋπολογισμό, συζητεί, ελέγχει και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

 

Διάλυση Σωματείου (Άρθρο 24)

Άρθρο 27

 

1.       Διάλυση Σωματείου γίνεται όταν τα μέλη ελαττωθούν κάτω των είκοσι (20) ή οποτεδήποτε, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως για την οποία  απαιτείται η παρουσία του μισού (½) τουλάχιστον αριθμού των τακτικών μελών κι η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων τακτικών μελών.

 

2. Στις περιπτώσεις που καθίσταται δυσχερής η παρουσία του μισού (½)  αριθμού των μελών, ο έφορος δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν Σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των 2/5 του συνόλου των μελών. (Α22).

 

3. Το Σωματείο σε περίπτωση διαλύσεως περιέρχεται αυτοδίκαια σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει η προσωπικότητα του για την εκπλήρωση μόνο των αναγκών της εκκαθάρισης. Κάθε έγγραφο αναφέρει ότι  το Σωματείο  διατελεί υπό εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τη διάλυση εκλέγει ως εκκαθαριστές τριμελή επιτροπή.

 

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, οποιοδήποτε πλεόνασμα του ενεργητικού του Σωματείου, μετά την πληρωμή των υποχρεώσεων του περιέρχεται στη Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

 

Τροποποίηση Καταστατικού

 

Άρθρο 28

 

Για την τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ίδια όπως πιο πάνω απαρτία και πλειοψηφία. Για τη λήψη όμως απόφασης από τη Γενική Συνέλευση για μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των τριών τετάρτων (¾) όλων των μελών του Σωματείου.

 

                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 29

 

Συνελεύσεις, συνεδρίες, συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες του Σωματείου μπορούν να γίνονται ή διεξάγονται σε όλη την επικράτεια.

 

Άρθρο 30

 

Γενική Συνέλευση για τους σκοπούς των άρθρων 37 και 38 ειδικά  συγκαλείται με ειδοποίηση 21 ημερών.

 

Άρθρο 31

 

Τα ιδρυτικά μέλη τα οποία υπογράφουν τη συστατική πράξη είναι τακτικά μέλη και η προσωρινή επιτροπή θα θεωρείται ότι είναι η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου.

Άρθρο 32

 

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου, αφού μεριμνήσει για την εγγραφή του Σωματείου σύμφωνα με το Νόμο, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όχι αργότερα από έξι μήνες από την εγγραφή του Σωματείου για να προβεί αυτή, στην εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος.

 

Άρθρο 33

 1. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν λαμβάνουν μισθό.

 

2. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον πρόεδρο. (Α18.δ)

 

3. Το Σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, ή κακόπιστα, ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα ή/και κεχωρισμένα έναντι του Σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί. (Α18.4)

 

Ερμηνεία Άρθρων

 

Άρθρο 34

 

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα νόμου του 2017 και 2018 (104(Ι)/2017 και 76(Ι)/2018) και των υπ’ αυτών εκδιδόμενων κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και /ή αντίφαση. (Ν. 76(Ι)/2018)

Το παρόν ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τους ιδρυτές μέλη κατά την Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου που έλαβε χώρα στην Λευκωσία την 28 Μαΐου, 1997.

 

Το παρόν ενσωματώνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού που εγκρίθηκαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που έλαβε χώρα την 28 Μαΐου, 1998  και την 20 Νοεμβρίου 2019.